Gå til hoved indhold

Vores historie

Søndersøhave har en lang historie.

Det første Solhjem (1904) på det nuværende Brogårdsvænge.
Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

Søndersøhave er bygget i 1939 og fik navnet Solhjem. Solhjem er tegnet af arkitekterne Ib Martin Jensen og Hans Erling Langkilde. I 1997/98 blev Søndersøhave renoveret og ombygget til 46 moderne, tidssvarende plejeboliger. I 2005 blev Søndersøhave udbygget med 24 nye boliger. Udbygningen er tegnet af BBP Arkitekter.

Søndersøhave fremstår nu som et smukt og harmonisk byggeri med 70 moderne plejeboliger. Søndersøhave er beliggende i en parklignende have i Jægersborgområdet.

Fra fattighus til alderdomshjem

Gentofte Kommunes første fattighus blev oprettet i 1853 og lå i Gentoftegade ind mod præstegården. Fra 1874 skete der en stor forandring i fattigplejen i Gentofte Sogn. Det foregående år havde Gentofte i fællesskab med Gladsaxe, Herlev og Søllerød kommuner – senere også med Lyngby som medmedejer – erhvervet Stolpegården i Vangede for at indrette denne som forsørgelsesanstalt og bolig for fattiglemmer.

Forholdene på Stolpegården var efter tiden ret så gode, og den lokale presse betegnede anstalten som en mønsterfattiggård – det kunne dog ikke skjules, at der også fandtes mange skyggesider, hvilket faldt mange Gentofteborgere for brystet.

På foranledning af premierløjtnant V. Lauritsen, Høegsmindegaard, blev der i januar 1890 på Jernbanepavillonen i Charlottenlund afholdt et borgermøde, hvis resultat blev dannelsen af en komité til oprettelse af alderdomshjem i Gentofte. Lauritzen skænkede foreløbig en byggegrund, og med et indsamlet beløb blandt mødets deltagere var begyndelsen til det første alderdomshjem i Gentofte skabt.

Den følgende sommer blev der dannet en forening, der skulle gennemføre sagen, og i årene lige efter århundredeskiftet lykkedes det foreningen at oprette tre alderdomshjem. Lejligheder kunne lejes af gamle og hæderligt trængende i Gentofte kommune for en krone per værelse per måned.

15. september 1904 blev det første kommunale alderdomshjem oprettet. Bygningen fik navnet ’Solhjem’ og lå på adressen Solhjemsvej (nuværende Brogårdsvænge) og var oprindeligt tænkt indrettet som børnehospital. Ved gavebrev blev bygningen overdraget til kommunen til benyttelse som aldershjem til 18 beboere. I 1913-1914 kom der yderligere 17 beboere.

Til supplering af Solhjem blev i årene 1918-19 opført et betydeligt større aldershjem i Ordrup, det tidligere Ordruplund, og senere det store, nye Solhjem opført ved Smakkegårdsvej – altså os. Efter at vi var taget i brug i maj 1940, blev det gamle Solhjem lukket og indrettet til børnehjem.

Planer tager form

På et kommunalbestyrelsesmøde 6. januar 1937 stillede formanden for Gentofte Kommunes sociale udvalg, rådmand og bankbestyrer Knud Bindslev, første gang spørgsmålet om et større ’centralalderdomshjem’ i Gentofte. Som et resultat af de følgende undersøgelser blev det vedtaget at indstille til kommunalbestyrelsen, at der opførtes et alderdomshjem med plads til 70 aldersrenteNYDERE. Dette blev af kommunalbestyrelse vedtaget på et møde 27. april 1937.

Kommunalbestyrelsen stillede 15.000 kroner til rådighed. Pengene skulle blandt andet bruges til forarbejder og til udskrivelse af en arkitektkonkurrence.

Ligeledes stillede kommunalbestyrelsen en grund til rådighed. Denne var afgrænset af Ermelundsvej, Smakkegårdsvej og Søndersøvej. Grunden havde Gentofte kommune erhvervet i 1920 fra handelsgartnerne Anders og Niels Mortensen. Fra 1920 og til 1938 lå Haveforeningen Tjørnehøj på vores jord. Der var 47 haver.
I december 1937 blev der udskrevet en offentlig arkitektkonkurrence, og da fristen udløb 21. februar 1938, var der indkommet 110 projekter. 6. marts 1938 blev det endelige forslag valgt. Det var udarbejdet af arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen.

31. maj 1938 vedtog kommunalbestyrelsen at overdrage opførelsen til de to arkitekter. I det nye alderdomshjem ville der blive plads til ikke færre end 106 aldersrentenydere, hvoraf 35 pladser var i en særlig sygeafdeling – den nuværende afdeling A – og med plads til ikke færre end 25 funktionærer i den nuværende fløj E.

26. januar 1939 blev første spadestik til udgravning af grunden taget af borgmester og overretssagfører Aage E. Jørgensen – det andet spadestik af socialudvalgsformand, rådmand og bankbestyrer Knud Bindslev, og det tredje spadestik af kommunaldirektør cand.jur. E. Erichsen.

Grundstenen bliver nedlagt

14. marts 1939 blev grundstenen nedlagt. Man var samlet nede i den udgravede grund, og en overdækket talerstol var rejst øverst på den støbte grundmur. Ved denne store begivenhed deltog socialminister Ludvig Christensen (Socialdemokratiet).

Rådmand Bindslev kunne fortælle, at på 40 arbejdsdage var det lykkedes at fjerne 2000 kubikmeter jord – vel at mærke med håndkraft – og at grunden var blevet omgivet af 1000 kilo jernbeton. I alt havde 70 mand fået arbejde ved byggeriet. Alderdomshjemmet ville blive opført efter de mest moderne principper, uden at der dog på noget punkt ville blive udvist flothed.

Rådmand Bindslev fortalte ligeledes, ”at der lige netop på denne dag på grunden var fundet en mønt fra Frederiks VI’s tid” (Frederik VI var konge af Danmark fr 1808-1839).

»Lad det være en lykkeskilling og et godt varsel«, fortsatte Bindslev.

 

Grundstensdokumentet blev oplæst og herefter højtideligt loddet inde i et hylster, der skulle være uforgængeligt i 1000 år. Ifølge vores oplysninger ligger dette hylster i muren ved festsalen.

Socialminister Ludvig Christensen murede der på den første sten med ønsket om, at Gentofte Kommunes gamle på deres sidste dage måtte finde ro, hvile og fred i dette hjem.

Borgmester Aage E. Jørgensen murede den anden sten med ønsket om, at alderdomshjemmet måtte blive til lykke og velsignelse for de mennesker, der skulle bo her, og til ære for Gentofte Kommune.

Rådmand Bindslev murede den tredje sten, idet han gav udtryk for taknemmelighed over at have fået lov til at medvirke i dette sociale arbejde og med håbet om, at der måtte blive solskin over de gamles otium.
Sluttelig udtalte kommunaldirektør Erichsen en tak til Gentofte kommunalbestyrelse, fordi den byggede dette fredens hjem for de gamle.

Solhjem blev indviet fredag 17. maj 1940.

Oplysninger og kilder til ovenstående: Diverse optegnelser, pjecer og andet fra Søndersøhave samt Villabyernes avisarkiv.