Gå til hoved indhold

Beboer- og pårørenderåd

På Søndersøhave har vi et valgt beboer- og pårørenderåd.

Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog mellem beboere og pårørende samt ledere og medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne.

Der afholdes valg til beboer - og pårørenderådet i alle lige år, inden udgangen af 1. kvartal. Rådet består af beboere, pårørende, medarbejderrepræsentanter og ledere.

Det er rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger, inden ledelsen træffer beslutning. Rådet kan komme med indstillinger til ledelsen, hvis rådet ønsker ændringer. Når ledelsen har truffet afgørelse i den enkelte sag, får rådets medlemmer besked.

Rådet følger Søndersøhaves økonomiske udvikling, de årlige budgetter samt huslejeudviklingen.
Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, som Gentofte Kommune udarbejder i forbindelse med sit tilsyn.
Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør.

Referat fra møderne omdeles til alle beboere.

Har du punkter, som du ønsker behandlet på møderne, kan du skrive til beboer- og pårørenderådet, eller du skriver til sondersohave@gentofte.dk

Navne på rådets medlemmer og suppleanter fremgår af medlemsliste, der kan udleveres hos forstanderen. Oversigten over medlemmer kan også ses på opslagstavlen i hver afdeling.

Hvis du er interesseret i at deltage i rådets arbejde, kontakt venligst Søndersøhave gennem administrationen eller ret henvendelse til forstanderen.